Seam-n Phase 2
  Beta Version

                        स्थानीय स्तरमा वातावरणीय प्रशासन तथा व्यवस्थापन

सिम-एन गतिविधि

Quick Links
सम्पर्क
सिम - एन आयोजना
लक्ष्मी चोक, धरान -१
पो. बो. न. १३
सुनसरी , नेपाल
फोन: ९७७-२५-५२६ ७७४, ५२६ ७७५
फ्याक्स: ९७७-२५-५२६ ७७३
ईमेल: seam-n@seam-n.com.np
वेबसाईट: www.seam-n.com.np
परियोजना दस्तावेज तथा प्रतिवेदन   |   परियोजना कर्मचारी   |   संगठन तालिका   |   रोजगारीको अवसर   |   Staff Mail Login   |  

वातावरणीय प्रशासन तथा व्यबस्थापन

 

तत्कालीन उद्देश्यसिम-एन आयोजनाको सहयोग्मा स्थानीय निकायहरुमा वातावरणीय प्रशासन संरचनहरु स्थापना तथा सुद््ढीकरण गर्नु

सिम-एन आयोजनाको सहयोगमा जिबिस, नगरपालिका गाबिसरुमा वातावरणीय संरचना बिकास गर्दै आएको जिबिस एबं नगरपालिकामा वातावरण एकाइहरु स्थापना गरिएका छन् संतुलित एबं प्रभावकारी निर्णय प्रकृयाको लागि जिबिस, नगरपालिका गाबिसहरुमा वातावरण उपसमितिहरु गठन गरी जिल्ला, नगर तथा गाँउ स्तरमा सरकारी तथा अन्य सम्बन्धित निकायहरु बीच संजाल सिर्जना गरिएको

 मूख्य कृयाकलापहरू

  • वातावरणीय प्रशासन स्थापना गर्न स्थानीय निकायहरुलाई मद्दत गर्नु
  • वातावरणीय कार्ययोजना, कार्यक्रम तथा रणनितीहरु तर्जुमा तथा कार्यन्वयन गर्न स्थानीय निकायहरुको अभिन्न अंगको रूपमा वातावरण एकाइ स्थापना गर्नु
  • स्थानीय तहमा वातावरणीय नियम तथा कानूनहरु कार्यान्वयन  गर्न जिबिसहरुको क्षमता सुद््ढीकरण गर्नु
  • स्थानीय प्रतिनिधिहरुको दीगो वातावरणीय योजना, प्रशासन तथा नियमित रूपमा समग्र वातावरणीय अनुगमन सम्बन्धी क्षमता सुद््ढीकरणको लागि स्थानीय निकायहरुमा वातावरणीय प्रशासन स्थापना गर्न सहयोग गर्नु
  • स्थानीय प्रतिनिधिहरुको दीगो वातावरणीय योजना, प्रशासन तथा नियमित रूपमा समग्र वातावरणीय अनुगमन सम्बन्धी क्षमता सुद््ढीकरणको लागि स्थानीय निकायहरुमा वातावरणीय प्रशासन स्थापना गर्न सहयोग गर्नु
  • नगरपालिका तथा गाबिस तहमा सुरु गरिएका सबै प्रकारका वातावरणीय कृयाकलापहरुको योजना तर्जुमा , ब्यवस्थापन्, अनुगमन तथा मुल्याङ्कन कार्यमा स्थानीय स्तरमा सल्लाहकारी भूमिका निर्वाह गर्न वातावरण उप समितीलाई कृयाशिल गर्ने