Seam-n Phase 2
  Beta Version

                        स्थानीय स्तरमा वातावरणीय प्रशासन तथा व्यवस्थापन

सिम-एन गतिविधि

Quick Links
सम्पर्क
सिम - एन आयोजना
लक्ष्मी चोक, धरान -१
पो. बो. न. १३
सुनसरी , नेपाल
फोन: ९७७-२५-५२६ ७७४, ५२६ ७७५
फ्याक्स: ९७७-२५-५२६ ७७३
ईमेल: seam-n@seam-n.com.np
वेबसाईट: www.seam-n.com.np
परियोजना दस्तावेज तथा प्रतिवेदन   |   परियोजना कर्मचारी   |   संगठन तालिका   |   रोजगारीको अवसर   |   Staff Mail Login   |  

वातावरणीय अनुगमन

 तत्कालीन उद्देश्य: पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा वातावरणीय अनुगमन उपायहरु कार्यान्वयन  गर्नका लागि उपयुक्त आधार सिर्जना गर्नु

आयोजना क्षेत्रका उद्योगहरुलाई स्व-अनुगमन प्राणाली बिकास गर्न प्राबिधिक सहायता प्रदान गरी वातावरणीय नियम तथा मापदण्डहरु परिपालनाको लागि सहयोग गरिने छ । प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाण-पत्रलाई विशेष महत्व दिईने छ ।

बिराटनगरमा मोरंग ब्यापार संघ र सिम-एन आयोजनाको संयुक्त सहयोगमा एक वातावरणीय प्रयोगशाला स्थापना गरिएको छ । उक्त प्रयोगशालाले पानी तथा फोहर पानी बिश्लेषणको लागि प्रमाणीकरण प्राप्त गरेको छ । उक्त प्रयोगशालामा बिषादीका नमूनाहरुको बिश्लेषण्, खाद्य परीक्षण लगाएत विविध वातावरणीय परामर्शसेवाहरु उपलब्ध गराउने उद्देश्य अनुरूप क्षेत्रीय वातावरणीय सेवा केन्द्र स्थापनार्थ सहयोग गरिने छ ।

जिबिसको वातावरणीय प्रशासन क्षमता बिकास एबं वातावरणीय संरक्षण नियमावली अन्तर्गत प्रत्यायोजित अधिकारहरु कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्राबिधिक सहयोग उपलब्ध गराइने छ ।

मूख्य कृयाकलापहरु

  • पूर्वाञ्चल बिकास क्षेत्रमा यस प्रयोगशालाको सेरोफेरोमा वातावरण सेवा केन्द्रको स्थापना गर्नु
  • स्थानीय स्तरमा जिबिस कार्यालयहरुको वातावरणीय नियम कार्यन्वयन गर्न सक्ने क्षमता सुद््ढीकरण गर्नु
  • गुनासो ब्यबस्थापन तथा वातावरणीय निरीक्षण गर्न स्थानीय तथा क्षेत्रीय अधिकारीहरुको क्षमता अभिबृद्धी गर्नु
  • उद्योगहरुलाई वातावरणीय नियमहरुको परिपालना गर्न र प्रदूषण प्रमाण-पत्र प्राप्त गर्न सहयोग गर्नु
  • सतही तथा भूमिगत जल गुणस्तर अनुगमन प्रणाली सम्बन्धी क्षेत्रीय कार्य संजाल निर्माण गर्नु
  • वाह्य वायु गुणस्तर अनुगमन सम्बन्धी क्षेत्रीय कार्य संजाल निर्माण गर्नु
  • क्षेत्रीय स्तरमा भू-सूचना प्राणालीमा आधारित वातावरणीय ब्यवस्थापन सूचना प्रणाली बिकास गर्नु