Seam-n Phase 2
  Beta Version

                        स्थानीय स्तरमा वातावरणीय प्रशासन तथा व्यवस्थापन

सिम-एन गतिविधि

Quick Links
सम्पर्क
सिम - एन आयोजना
लक्ष्मी चोक, धरान -१
पो. बो. न. १३
सुनसरी , नेपाल
फोन: ९७७-२५-५२६ ७७४, ५२६ ७७५
फ्याक्स: ९७७-२५-५२६ ७७३
ईमेल: seam-n@seam-n.com.np
वेबसाईट: www.seam-n.com.np
परियोजना दस्तावेज तथा प्रतिवेदन   |   परियोजना कर्मचारी   |   संगठन तालिका   |   रोजगारीको अवसर   |   Staff Mail Login   |  

औद्योगिक वातावरणीय व्यबस्थापन

तत्कालीन उद्देश्य: स्वच्छत्तर  उत्पादन्, ब्यबसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षा, वातावरण ब्यबस्थपन प्राणाली आदी जस्ता वातावरणीय औजारहरु तथा प्रविधिहरुको प्रयोग गरी नेपालको पूर्वाञ्चलमा रहेका उद्योगहरुमा प्रभावकारी स्रोत उपयोग, उत्पादकत्व अभिबृद्धी एबं वातावरणीय सुद््ढीकरण गर्नु

औद्योगिक वातावरणीय ब्यबस्थापन कुनै पनि संघ वा , संस्था वा संगठनको समग्र वातावरणीय कार्यसम्पादनमा निरन्तर सुधार ल्याउन अवलम्बन गरिने रणनिती हो । यो रणनिती साना ठुला सबै प्रकारका उद्योगहरु तथा संगठनहरुमा प्रयोग हुन्छ । स्वच्छत्तर उत्पादन्, , ब्यबसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा वातावरणीय ब्यबस्थापन प्राणाली जस्ता स्तरीय वातावरणीय ब्यबस्थापन औजारहरुको अभ्यासबाट नेपालको पूर्वाञ्चलमा वातावरणीय क्षेत्रको बिकासमा प्रोत्सहन तथा प्रबर्ध्दन गर्नु सिम-एनको मूख्य लक्ष्य रहेको छ ।

 

        मूख्य कृयाकलापहरू  

  • स्थानीय उद्योग्, संगठन तथा सेवा क्षेत्रमा स्वच्छत्तर उत्पादन्, ब्यबसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा एबं वातावरणीय ब्यबस्थापन प्रणालीको बिकास गर्न सचेतना अभिब्र््ढि गर्नु
  • ब्यबसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा सम्बन्धी अभ्यास र विषादीको प्रयोगबाट स्वास्थ्यमा पर्ने प्रभावका बारेमा तालीम संचालन गर्नु  
  • ब्यबसायजन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम प्रबर्ध्दन गर्नु
  • छनौट गरिएका उद्योगहरुमा स्वच्छत्तर उत्पादन,ब्यबसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षा उपायहरु कार्यान्वयन  गर्न आंशिक कोष उपलब्ध गराउनु
  • लैंगिक सचेतना सम्बन्धी कार्यक्रम संचालनमा सहयोग गर्नु
  • स्वच्छत्तर उत्पादन,ब्यबसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षा उपायहरु कार्यन्वयन गर्ने सबै भन्दा उत्कृष्ट उद्योगहरुलाई पुरस्कृत गर्नु
  • प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाण-पत्रको लागि आबेदन दिने उद्योगहरुलाई प्राबिधिक सहायता गर्नु
  • छनौट गरिएका औद्योगिक क्षेत्रहरुमा प्रदूषण तथा खेर जाने बस्तुहरुको स्थिती सम्बन्धी मापदण्ड बिकास गर्नु

     *****